| 03 مهر 1399

آیکونهای اجتماعی

زبان

En | 

کمیسیون ماده 12

تشخیص نوعیت اراضی شهری بر اساس مفاد قانون زمین شهری