28 مهر 1400

آیکونهای اجتماعی

زبان

En | 

پروژ ههای راه روستایی

کاروانسرا اراک : طول کل 3.5 کیلومتر

اعتبار 95 :2600 میلیون ریال

عملیات انجام شده :ساخت آبروها + زیرسازی محور بطول 3.5 کیلومترشامل خاکبرداری و خاکریزی

سرناظر : اسماعیل قائمی

                          

سرآبادان – ابره در تفرش : طول 9.5 کیلومتر

اعتبار95: 3108میلیون ریال

عملیات انجام شده :اجرای عملیات خاکی 40000 متر مکعب +ابنیه فنی 6 کیلومتر از مسیر

سرناظر : اسماعیل قائمی

                        

محمد آباد – هفتان : طول 3.2 کیلومتر

اعتبار 95 : 4500 میلیون ریال

عملیات انجام شده :عملیات خاکی محور

سرناظر : محمد ابریشم

                                                  

تعریض مرزیجران – هزاوه :

اعتبار 95 : 2000 میلیون ریال

عملیات انجام شده : تعریض تا عرض تمام شده آسفالت 7.3 متر.شامل تثبیت با آهک 1200 متر طول ، اساس و آسفالت + شانه سازی

ناظر : اسماعیل قائمی

 زیر سازی و آسفالت محور قانیاروق:   

اعتبار 95: 3700 میلیون ریال

عملیات انجام شده : زیر سازی به طول 4 کیلومتر ، اجرای بیس به طول 1.8 کیلومتر و اجرای پریمکت (قیر نفوذی) به طول یک کیلومتر و همچنین عملیات اجرای آسفالت محور شروع گردیده است
ناظر : مهندس داود عابدی