06 مهر 1400

آیکونهای اجتماعی

زبان

En | 

پرو‌‌ژ ه ها

احداث یک باند پل تقاطع غیر همسطح سنجان

پیمانکار : شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاست )

مشاور پروژه : شرکت مشاور کیان راه جم

مبلغ قرارداد: 102.000.000.000 ریال

طول کل پل : 576 متر

پیشرفت فیزیکی: 20%