28 مهر 1400
En | 
Loading
 • انتقادات و پیشنهادات

Loading
 • آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای خدمت مورد درخواست شما ارائه شده است؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • نحوه برخورد کارکنان این اداره کل با شما چگونه بوده است؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی