06 مهر 1400
En | 

ماده35-مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط ومقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان در طراحی واجرای تمامی ساختمانها وطرح های شهر سازی وعمرانی شهری که اجرای ضوابط مقررات مزبور درمورد آنها الزامی است ،برعهده وزارت راه وشهر سازی خواهد بود.به منظور اعمال این نظارت مراجع واشخاص یاد شده در ماده 34 موظفنددرصورت درخواست حسب مورد اطلاعات ونقشه های فنی لازم را دراختیار وزارت راه وشهر سازی قراردهند ودرصورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید باذکر دلایل ومستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کاررا به مهندس مسئول نظارت ومرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید وتا رفع تخلف،موضوع قابل پیگیری است.دراجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.