28 مهر 1400
En | 
 عنوان تاریخ ایجاد
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش /8/1400)دانلود1400/07/12
آگهی مزایده ر-ش-2-99دانلود1399/12/13
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش99/20)دانلود1399/12/13
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش19//99)دانلود1399/12/03
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش99/18)دانلود1399/11/14
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره 99/17) انتخاب شركت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتيدانلود1399/11/09
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/16)دانلود1399/11/01
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش99/15)دانلود1399/10/17
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش99/14)دانلود1399/08/28
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/13)دانلود1399/08/27
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/12)دانلود1399/07/19
آگهی مزایده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 4 -1399) و 2099000223000001 در سامانهدانلود1399/07/06
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش10/99)دانلود1399/06/04
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-2-1399) و شماره 5099000223000002 در سامانه ستاددانلود1399/05/21
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 3 -1399) و شماره 5099000223000003 در سامانه ستاددانلود1399/05/21
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/9)دانلود1399/05/11
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/8)دانلود1399/05/01
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش99/7)دانلود1399/04/07
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش99/6)دانلود1399/03/25
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش5/99)دانلود1399/03/18
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) ( ر/ش99/4 )دانلود1399/03/07
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله ای) (ر/ ش23/98)دانلود1398/12/13
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 16 -1398) و به شماره 5098000223000011 در سامانه ستاددانلود1398/12/12
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش22/98)دانلود1398/12/06
آگهي فراخوان آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مشاوران (ر/ ش 21/98)دانلود1398/12/06
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر ش98/20)دانلود1398/11/30
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش18/98)دانلود1398/11/05
آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي مشارکت در ساخت شماره 17/98دانلود1398/11/02
آگهی فراخوان عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش-14-1398) و در سامانه 5098000223000010دانلود1398/10/23
آگهی فراخوان عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش-13-1398) و در سامانه 5098000223000009دانلود1398/10/07
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره 16/98) انتخاب شركت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتيدانلود1398/10/04
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش15/98)دانلود1398/10/04
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) (ر/ ش98/14)دانلود1398/09/25
آگهی مزایده عمومي نوبت اول » (ر – ش- 12 -98) و در سامانه 2098000223000004دانلود1398/09/25
آگهی مزایده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 11 -1398) و 2098000223000003 در سامانهدانلود1398/08/06
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش9/98)دانلود1398/05/26
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 9 -1398) و شماره 5098000223000007 در سامانه ستاددانلود1398/05/26
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 8 -1398) و به شماره 5098000223000006 در سامانه ستاددانلود1398/05/26
آگهی مزایده عمومي نوبت اول (ر – ش- 7 -1398) و در سامانه به شماره 2098000223000002دانلود1398/05/01
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش98/7)دانلود1398/04/22
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش6/98)دانلود1398/04/17
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 5 /98)دانلود1398/04/15
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 6 -1398) و شماره 5098000223000005 در سامانه ستاددانلود1398/04/05
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 5 -1398) و شماره 5098000223000004 در سامانه ستاددانلود1398/04/05
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش98/4)دانلود1398/03/27
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش98/3)دانلود1398/03/26
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش98/2)دانلود1398/03/18
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 4 -1398) و شماره 5098000223000003 در سامانه ستاددانلود1398/03/11
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 3 -1398) و شماره 5098000223000002 در سامانه ستاددانلود1398/03/11
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-2-1398) و شماره 2098000223000001 در سامانه ستاددانلود1398/02/21
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 1 -1398) و شماره 5098000223000001 در سامانه ستاددانلود1398/02/21
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش1/98)دانلود1398/02/21
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش97/15)دانلود1397/12/20
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-23-1397) و سامانه به شماره 2097000223000018دانلود1397/12/08
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 22 -1397) و سامانه به شماره 2097000223000017دانلود1397/11/27
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش97/14)دانلود1397/11/15
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 21 -1397)دانلود1397/11/04
آگهي مناقصه عمومي (شماره 12/97) انتخاب شركت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتيدانلود1397/11/02
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش13/97)دانلود1397/11/02
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش 11 /97)دانلود1397/10/18
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش97/10)دانلود1397/09/20
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر-ش-9-97)دانلود1397/09/17
آگهي فراخوان مناقصه عمومي ر-ش-8-97دانلود1397/09/07
«آگهی فراخوان عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200970223000015 درسامانه » (ر –ش-20 -1397)دانلود1397/07/29
آگهی فراخوان عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 19-1397) و 200970223000014 در سامانهدانلود1397/07/16
تجدیدآگهی مزایده عمومي فروش املاک ومستغلات به شماره 200970223000013 درسامانه» (ر – ش- 18 -97)دانلود1397/07/16
آگهی فراخوان عمومي (ر-ش-17-1397)دانلود1397/07/16
اصلاحیه آگهی مزایده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 16 -1397) و 200970223000012 در سامانهدانلود1397/06/24
آگهی مزایده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 16 -1397) و 200970223000012 در سامانهدانلود1397/06/11
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 15-1397)دانلود1397/06/06
آگهی فراخوان عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 14 -1397) و 200970223000011 در سامانهدانلود1397/06/06
آگهی فراخوان عمومي فروش املاک و مستغلات شماره (ر –ش- 13 -1397) و 200970223000010 در سامانهدانلود1397/06/06
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 12-1397)دانلود1397/06/06
آگهی مزایده عمومي نوبت اول » (ر – ش- 9 -97)دانلود1397/04/27
«آگهی فراخوان مزایده عمومي » نوبت اول(ر –ش- 11 -1397 )دانلود1397/04/21
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 10 -97)دانلود1397/04/21
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 7 /97)دانلود1397/04/05
تجدیدآگهی مزایده عمومي فروش املاک ومستغلات به شماره 200970223000006 درسامانه» (ر – ش- 8 -97)دانلود1397/03/24
تجدیدآگهی مزایده عمومي فروش املاک ومستغلات به شماره 200970223000005 درسامانه» (ر – ش- 7 -97)دانلود1397/03/23
«آگهی فراخوان عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200970223000004 درسامانه » (ر –ش- 6 -1397 )دانلود1397/03/21
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش97/6)دانلود1397/03/19
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش97/5)دانلود1397/03/10
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش 97/4)دانلود1397/03/07
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 5-1397)دانلود1397/03/05
«آگهی فراخوان عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200970223000003 درسامانه » (ر –ش- 4 -1397)دانلود1397/03/05
«آگهی فراخوان عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200970223000002 درسامانه » (ر –ش- 3 -1397)دانلود1397/03/05
«آگهی فراخوان عمومي» فروش املاک و مستغلات شماره 200960223000009نوبت اول (ر –ش- 2 -1397)دانلود1397/02/30
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 1-1397)(املاک وحقوقی)دانلود1397/02/30
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش97/3)دانلود1397/02/27
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش97/2)دانلود1397/02/27
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش97/1)دانلود1397/02/18
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 11/96) دانلود1396/11/23
«آگهی مزایده عمومي» فروش املاک ومستغلات شماره 200960223000009 (ر –ش- 21 -1396) باموضوع يك قطعه زمین با كاربري اداری بنشانی اراک انتهای خیابان هپکودانلود1396/11/17
«آگهی مزایده عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200960223000008 (ر –ش- 20-1396) باموضوع يك قطعه زمین با كاربري کارواش(تاسیسات شهری) واقع درمحلات دانلود1396/11/17
«آگهی فراخوان عمومي» فروش املاک ومستغلات شماره (ر –ش- 19-1396) با موضوع يك قطعه زمین با كاربري ورزشی دانلود1396/11/17
2گهی مزایده عمومي فروش املاک ومستغلات شماره 200960223000006 » (ر – ش- 18-96) تعداد8قطعه زمين با كاربري تجاري واقع در،تفرش شهرک امام خمینی (ره) دانلود1396/11/17
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 17 -1396) يك قطعه زمین با كاربري تاسیسات شهری جهت احداث نیروگاه خورشیدیدانلود1396/11/14
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 16-1396) يك قطعه زمین موسوم به هاشم آباد با كاربري خدماتی (معاینه فنی )دانلود1396/11/14
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 15-1396) يك قطعه زمین جهت واگذاری درداخل حریم واقع در شهرستان نوبران دانلود1396/11/14
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 10/96)دانلود1396/11/10
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش/ 96/9) باموضوع ساخت راههادانلود1396/10/21
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-14-1396) با كاربري صنوف مزاحم درشهرستان خمیندانلود1396/10/17
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (دو مرحله اي) (ر/ ش 7/96) دانلود1396/10/06
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 13 -1396) يك قطعه زمین با كاربري بهداشتی (درمانی)دانلود1396/10/06
«آگهی مزایده عمومي» نوبت اول (ر –ش- 12 -1396) يك قطعه زمین جهت واگذاری درداخل حریم با کاربری انبارروباز دانلود1396/10/06
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 11-1396) يك قطعه زمین بنشانی ساوه شهرک فجردانلود1396/10/06
آگهي مناقصه عمومي (شماره 6/96) انتخاب شركت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتيدانلود1396/09/28
آگهي مناقصه عمومي انتخاب شركت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتيدانلود1396/09/07
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-9-1396) با موضوع یک قطعه زمین با کاربری خدماتی -رفاهی واقع در شهر نوبراندانلود1396/07/04
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-8-1396) با موضوع یک قطعه زمین باکاربری صنوف مزاحم در شهرستان خمیندانلود1396/07/04
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش-7-1396) با موضوع یک قطعه زمین واقع در شهرک علوی ساوهدانلود1396/07/04
آگهي فراخوان مناقصه عمومي (ر/ ش 96/4) باموضوع ساخت راههادانلود1396/05/17
آگهـی مزایده عمـومـی اجاره واحدهای تجاری دانلود1396/05/08
«آگهی فراخوان عمومي» نوبت اول (ر –ش- 6 -1396)-یک قطعه زمین واقع در قطب صنعتی صدریه محلاتدانلود1396/03/25