دوشنبه، 11 مرداد 1400
En | 
نشست خبری اعضای شورای حمل و نقل استان مرکزی در تاریخ 27 آذر 1396 با حضور مدیرکل راه و شهرسازی ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، مدیرکل راه آهن ، مدیرکل هواشناسی و مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار گردید.