دوشنبه، 11 مرداد 1400

آیکونهای اجتماعی

زبان

En | 

مباحث مقررات ملی ساختمان

مبحث اول : تعاریف .pdf

مبحث دوم : نظامات اداری .pdf

مبحث سوم : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق .pdf

مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان .pdf

مبحث پنجم : مصالح و فراورده های ساختمان.pdf

مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان .pdf

مبحث هفتم : پی و پی سازی .pdf

مبحث هشتم : طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی.pdf

مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی .pdf

مبحث بیستم : علائم و تابلوها .pdf

مبحث بیست و یکم : پدافند غیر عامل.pdf

مبحث بیست و دوم : مراقبت و نگهداری از ساختمان ها .pdf