دوشنبه، 11 مرداد 1400
En | 
ماموریت ها و وظایف ادارات شهرستان
1- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شركت در كميسيون مربوطه ( بند 2 ماده 8 و ماده 13 آئين نامه ) .
2- كنترل و نظارت براجراي ضوابط‌ومقررات شهرسازي‌ومعماري(مصوبات شورايعالي شهرسازي‌ومعماري ايران ) ، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است .
3- نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران ( جامع ) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه ، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالادست .
4- كنترل و نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط.
5- كنترل و نظارت بر اجراي طرحهاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري در راستاي طرحهاي مصوب بالادست و سياستهاي وزارت راه و شهرسازي.
6- كنترل و نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب ، آئين نامه ها ، دستورالعملهاي مربوطه و ضوابط نماسازي.
7- كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور افراد معلول جسمي – حركتي و الگو سازي طرحهاي ياد شده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .
8- گردآوري آمار و اطلاعات در خصوص فعاليت هاي در دست اجرا راجع به زمين ، مسكن و ساختمان و برآورد امكانات و نيازهاي موجود در سطح ناحيه و تهيه گزارش و جداول آماري .
9- اعمال نظارت بر اجراي قوانين مربوط به اراضي در محدوده و حريم شهرها و شهركهاي منطقه.
10- نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن در سطح محدوده قانوني- حريم و ناحيه .
11- انجام امور مربوط به مسكن مهر ونظارت بر ساخت و ساز شركتهاي تعاوني وگروههاي انفرادي مسكن مهر .
12- نظارت بر ساخت و سازهاي دولتي.
13- هدايت و نظارت بر انجام امور مربوط به پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و ساير طرحها در چارچوب ضوابط و مقررات .
14- حفظ و حراست از اراضي دولتي و اتخاذ تدابير لازم بر اساس قوانين و مقررات و دستورالعملهاي ابلاغي .
15- هدايت و نظارت بر انجام امور مربوط به نقشه‌برداري اراضي ، تحويل قطعات به متقاضيان و پاسخ استعلامات ثبتي .
16- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل‌كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح ناحيه .
17- نظارت بر عملكرد سازمانهاي عهده‌داركنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان وضوابط شهرسازي در سطح ناحيه.
18- كنترل نمونه‌اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .
19- پيگيري و نظارت موردي بر صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان در سطح منطقه .
20- نگهداري و ترميم راههاي استحفاظي به منظور برقراري عبور و مرور مستمر وسايط نقليه .
21- تهيه و تنظيم برنامه ساليانه نگهداري راههاي ارتباطي اصلي و فرعي و روستايي و تعيين اولويتها در منطقه تحت سرپرستي .
22- تشكيل اكيپ هاي راهداري و استقرار در راهها به منظور مرمت موضعي و اساسي راه شامل : عمليات حفاظتي – تعمير پل ها وابنيه فني – تسطيح شن ريزي – لكه گيري روكش هاي آسفالت سرد – نصب آبروها – احداث پل هاي جديد و برف روبي و بازگشايي راهها و غيره .
23- بازديد برنامه اي از راههاي تحت سرپرستي .
24- همكاري با اداره ايمني ، ترافيك و حريم راهها در مورد نصب علائم ايمني و اطلاعاتي و خط كش هاي راههاي آسفالته .
25- همكاري در تهيه فهرست اولويت هاي راهسازي در منطقه تحت سرپرستي و اظهار نظر در مسيرهاي انتخابي از لحاظ اقتصادي و سياست منطقه و مشكلات راهداري پس از ساختمان .
26- بررسي شكايات واصله از اشخاص و مؤسسات در خصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و انجام بازديدهاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه.
27- شركت در جلسات فرمانداري وهماهنگي و تبادل نظر با دستگاههاي اجرائي شهرستان در اجراي قوانين ومقررات راه وشهرسازي .
28- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي ساخته شده استان .
29- حضور دركميته برنامه‌ريزي شهرستان بمنظور تصويب برنامه‌ها و طرحهاي راه وشهرسازي.
30- حضور درشوراها ،كميته ها ،كميسيون هاي مرتبط باوظائف محوله .افزودن محتوا...